منوی دسته بندی

تله بخار (تراپ)

تله بخار چیست؟

تله بخار (استیم تراپ) نوعی از ولوهای اتوماتیک هستند که میعانات گازی (یعنی بخار مایع)و گازهای غیر قابل تراکم را فیلتر می کنند.

در صنعت، بخار به صورت منظم برای گرمایش یا به عنوان یک نیروی محرکه برای توان مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

تله بخار (استیم تراپ) در این چنین کاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار تلف نمی شود.

موسسه ملی استاندارد آمریکا آن ها را به صورت زیر تعریف می کند:

ولوی که به صورت اتوماتیک، میعانات گازی را از محفظه حاوی بخار جدا کرده و برای نگه داشتن بخار محکم باقی می ماند یا در صورت لزوم به بخار اجازه جریان یافتن در یک سرعت کنترل شده یا تنظیم شده را می دهد.

همچنین بیشترشان، گازهای غیر قابل تراکم را به منظور نگه داشتن بخار عبور می دهند.

 شهباز صنعت، واردات و توزیع  انواع استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک