منوی دسته بندی

تله بخار

تله بخار چیست؟

تله بخار (استیم تراپ)، نوعی از ولوهای خودکار هستند که میعانات گازی (یعنی بخار مایع) و گازهای غیر قابل تراکم را فیلتر می کنند.

در صنعت، بخار به طور منظم برای گرمایش یا همچون یک نیروی وسوسه گر برای توان مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. تراپ در این چنین مصارفی مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار نابود نمی شود.

موسسه ملی استاندارد آمریکا آن ها را به طور زیر معرفی می کند:

ولوی که به طور اتوماتیک، میعانات گازی را از محفظه شامل بخار جدا کرده و برای حفظ کردن بخار محکم باقی می ماند یا در صورت لازم بودن به بخار اجازه واقع شدن در یک سرعت نظارت شده یا تنظیم شده را می دهد.

بدین صورت اکثرا، گازهای غیر قابل تراکم را به هدف نگه داشتن بخار عبور می دهند.

شهباز صنعت، توزیع و واردات اقسام مختلف استیم تراپ (Steam Trap) ترموستاتیک، مکانیکی، ترمودینامیک

تله بخار ترموستاتیک

تله بخار ترموستاتیک - Thermostatic Steam Trap