منوی دسته بندی

جریان

فلومتر مغناطیسی

تامین تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی واردات و تامین انواع فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر حرارتی جرمی

اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف است.

فلومتر صنایع غذایی

اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف است.

فلومتر جرمی

پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال است.

فلومتر مایعات

فلومتر آب (مایعات) Water Flow Meters ابزاری است که قادر به اندازه گیری میزان آب عبوری در یک لوله است.

فلومتر بخار

اوریفیس پلیت فلومتر- توربین فلومتر - ورتکس فلومتر - التراسونیک فلومتر

فلومتر گردابی

فلومتر ورتکس در بسیاری از صنایع برای اندازه گیری مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار می گیرد.

اوریفیس پلیت

اوریفیس پلیت یا صفحه روزنه دار، دیسک صاف دایره ای شکل با سوراخ دایره ای در سطح آن و لبه تیز برای عبور جریان سیال است.

روتامتر تابلویی

روتامتر تابلویی در تجهیزات متنوعی برای اندازه گیری جریان مایعات و گازها به کار می رود.