منوی دسته بندی

فشار

سوئیچ اختلاف فشار

سوئیچ-اختلاف-فشار

مانومتر

ابزار-دقیق-مانومتر

مانومتر میلی بار

مانومتر-میلی-بار

پرشر سوئیچ فانتینی

پرشر-سوئیچ-فانتینی-ابزار-دقیق-فشار

پرشر گیج

پرشر-گیج

دی پی گیج

ابزاری برای اندازه گیری این اختلاف فشار بین دو نقطه است.

فشار سنج

لیمیت سوئیچ باکس

لیمیت-سوئیچ-باکس-فشار

ترانسمیتر فشار

ترانسمیترها یکی از تجهیزات مهم سیستم اتوماسیون صنعتی می باشند