منوی دسته بندی

گرمایشی و سرمایشی

لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید بسیار خورنده است و می تواند فلزات مختلفی را که در چیلرهای جذبی به کار می روند، تخریب نماید