منوی دسته بندی
لول سوئیچ خازنی در این نوع از سوییچ از عملکرد یک خازن جهت تشخیص سطح مشخصی از مخزن استفاده می شود.

لول سوئیچ خازنی

لول سوئیچ خازنی، (Capacitance Level Switch) در این نوع از سوییچ از عملکرد یک خازن جهت تشخیص سطح مشخصی از مخزن استفاده می شود.