منوی دسته بندی
یکی از رایج ترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی، کنترل ولو می باشد.

کنترل ولو سامسون

کنترل ولو سامسون، شهباز صنعت تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انواع کنترل ولو سامسون و پنوماتیک سامسون، شیر پنوماتیک سامسون

شهباز صنعت تولید کننده شیر های کنترل ولو و فشار شکن و تله بخار و لول گیج های صنعتی شیر پنوماتیک

کنترل ولو

کنترل ولو شیر های صنعتی ای که وظیفه کنترل کردن پارامترهای فیزیکی سیال نظیر فشار، دما، فلو و سطح را بر عهده دارند.