منوی دسته بندی
اوریفیس پلیت یا صفحه روزنه دار، دیسک صاف دایره ای شکل با سوراخ دایره ای در سطح آن و لبه تیز برای عبور جریان سیال است.

اوریفیس پلیت

شهباز صنعت مشاوره طراحی ساخت انواع اوریفیس پلیت (orifice plate)