منوی دسته بندی
تله بخار ترموستاتیک - Thermostatic Steam Trap

تله بخار ترموستاتیک

تله بخار ترموستاتیک در پاسخ به دمای بخار اطراف عمل می کند که به شیوه ای متفاوت عمل کرده و برای انواع خاصی از کاربردها مناسب می باشد.