منوی دسته بندی
لول سوئیچ مغناطیسی، یکی از نمونه های متداول برای سوییچ های سطح، نوع مغناطیسی آن است.

لول سوئیچ مغناطیسی

لول سوئیچ مغناطیسی متداول برای سوییچ های سطح، نوع مغناطیسی آن است و اگر سطح سیال به محل قرار گیری فلوتر برسد، باعث تغییر وضعیت آن خواهد شد.