منوی دسته بندی
سطح سنج اختلاف فشاری این روش جزء روش های پرکابرد و ارزان قیمت اندازه گیری ارتفاع مخزن حساب می شود.

سطح سنج اختلاف فشاری

سطح سنج اختلاف فشاری به کمک اندازه گیری فشار از کاملترین روشهای اندازه گیری سطح مایعات خصوصاً در مخازن سر بسته و تحت فشار می باشد.