منوی دسته بندی
فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر - Anders Hauser magnetic flowmeter

فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی چیست؟ امروزه اندازه گیری جریان سیال یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.