منوی دسته بندی
فلومتر چیست؟ اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فلومتر حرارتی جرمی

فلومتر حرارتی جرمی چیست؟ اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر - Anders Hauser magnetic flowmeter

فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی چیست؟ امروزه اندازه گیری جریان سیال یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.