منوی دسته بندی
روتامتر وسیله ای است که دبی جریان مایع یا گاز را در یک لوله اندازه گیری می کند.

روتامتر تابلویی​

روتامتر تابلویی شیشه ای از محصولات پرفروش است که در سیستم های متعددی برای اندازه گیری جریان مایعات و گازها به کار می رود.