منوی دسته بندی
آی توپی پوزیشنر زیمنس - قیمت خرید و فروش انواع پوزیشنر زیمنس - Positioner Siemens

آی توپی پوزیشنر زیمنس

آی توپی پوزیشنر زیمنس: تجهیز ابزار دقیقی است که جهت تنظیم فشار هوای ورودی به ACTUATOR کنترل ولو و در نتیجه تنظیم مقدار دقیق حجم سیال عبوری از شیر تا رسیدن به میزان مورد نظر استفاده می گردد.

شهباز صنعت تامین تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی انواع آی توپی پوزیشنر سامسون، زیمنس، فیشر

آی توپی پوزیشنر سامسون

شهباز صنعت، تامین تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی انواع آی توپی پوزیشنر سامسون، آی توپی پوزیشنر زیمنس، آی توپی پوزیشنر فیشر