منوی دسته بندی
فلومتر گردابی با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار می کند.

فلومتر گردابی

فلومتر گردابی در عمل با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار می کند.