منوی دسته بندی
مانومتر-میلی-بار

مانومتر میلی بار

مانومتر میلی بار وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جیوه می باشد ارتفاع این ستون مقدار فشار را نشان می دهد.
در صورتی که در مانومتر از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر از آب استفاده شده باشد آن را فشار سنج آبی می نامند، بارومتر فشار سنجی از نوع مانومتر می باشد.