منوی دسته بندی
مانومتر وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جیوه می باشد.

مانومتر

مانومتر چیست؟ مانومتر وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جیوه می باشد.