منوی دسته بندی
Pressure Gauges - گیج فشار

پرشر گیج

پرشر گیج یا گیج فشار که از مکانیزم مکانیکی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده می کند.