منوی دسته بندی
شهباز صنعت تولید کننده شیر های کنترل ولو و فشار شکن و تله بخار و لول گیج های صنعتی شیر پنوماتیک

کنترل ولو فیشر

یکی از رایج ترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی، کنترل ولو می باشد.