منوی دسته بندی

آی توپی پوزیشنر

ای توپی پوزیشنر – I/P positioner

آی توپی پوزیشنر وسیله‌‌ای است که مرتبط با شیر کنترل و جهت تنظیم آن نصب می‌شود. در واقع یک سرو مکانیزم است و از طرفی یک رله تقویت کننده است که فرمان فرستاده از کنترل کننده را مستحکم می کند و به عمل کننده محرک یا actuator انتقال می دهد. شیر کنترل باید بتواند با سرعت و بطور هموار به تغییرات سیگنال کنترلی پاسخ دهد. در برخی موارد، یک شیر و اکچویتور به مقدار مناسب، بدون احتیاج به استفاده از پوزیشنر شیر، کافی هستند. اما نقش های معینی وجود دارند که در پوزیشنر شیر باید لحاظ گردد.

شهباز صنعت، تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
انواع آی توپی پوزیشنر 
سامسون، زیمنس، فیشر

آی توپی پوزیشنر سامسون

شهباز صنعت تامین تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی انواع آی توپی پوزیشنر سامسون، زیمنس، فیشر